2024 "goede voornemens" actie! Kronenburgsingel
515-1 in Arnhem

Algemene bepalingen

Algemene Bepalingen

 • Men dient alle instructies van de leraar stipt en aldus naar beste vermogen op te volgen;
 • Tijdens trainingen draagt men kleding die hoort bij de betreffende lesvorm (zoals bijv. een Tobok bij Tang Soo Do – / Hap Ki Do, T-shirt en lange sportbroek bij Korean Kickboxing, T-shirt en sportbroek bij Padstraining en Powerfit ), welke schoon en verzorgd dient te zijn;
 • Men dient op tijd op de lesuren aanwezig te zijn;
 • Men dient voorafgaand aan de les door te geven of er gezondheidsklachten zijn of blessures;
 • In het belang van de concentratie van de leerling is meekijken bij de training niet gewenst, mits dit vóór de les met de leraar wordt besproken;
 • Het gebruik van doping, stimulerende middelen en drugsbezit/gebruik is verboden. Dit kan leiden tot een schorsing;
 • Het bedrijven van handel op de sportschool is verboden, indien hiervoor geen toestemming is verleend door de leiding;
 • Men dient zich te houden aan de huisregels en de regels in de trainingsruimte;
 • Tijdens de trainingen en evenementen worden foto’s/video’s gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor promotie-doeleinden. Indien men dit niet wenst dient dit schriftelijk te worden aangegeven.
 • Indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag dan kan er een beroep worden gedaan op onze vertrouwenspersoon. De gegevens zijn te vinden op de website. Klik hier

Bepalingen specifiek voor de vechtsport / -kunst:

 • Men dient zich te gedragen naar, en te houden aan de etiquette, vormen en regels van de betreffende gevechtsvorm. Men dient respect te tonen voor de kunst van de gevechtsvorm en voor de daarin onderwijzende leraar;
 • De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. De vechttechnieken mogen nooit worden gebruikt tegen iemand die zich niet kan verdedigen;
 • Tijdens trainingen voor Tang Soo Do en Hap Ki Do behoort men een witte tobok te dragen, welke schoon en verzorgd dient te zijn;
 • Het is verboden om een andere band te dragen dan die bij de desbetreffende graduatie behoort. Andere banden zijn niet toegestaan;
 • Tijdens de trainingen worden geen sieraden gedragen, zoals bijv. ringen, halskettingen. Piercings dienen te worden afgeplakt;
 • Men dient schoon op de trainingen te verschijnen en eventuele verwondingen dienen verzorgd en verbonden te zijn. Nagels dienen kort geknipt en verzorgd te zijn;
 • De hoger geclassificeerde of gegradueerde leerlingen zullen de mindergevorderden in alle vriendelijkheid en tact behulpzaam zijn om de vooruitgang te bevorderen;
 • Wanneer men wordt gevraagd om hulp en medewerking te verlenen aan demonstraties, wedstrijden e.d. dient men, indien gelegen, hiertoe bereid te zijn;
 • Leden die misbruik maken van het geleerde, zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de sportschool in opspraak brengen kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de school worden ontzegd en verliezen hun rechten, doch behouden hun lopende financiële verplichtingen;
 • Het is niet toegestaan lid te zijn van een andere Tang Soo Do / Hap Ki Do sportschool/vereniging of op een andere sportschool/vereniging Tang Soo Do trainingen te volgen of hieraan medewerking te verlenen, zonder hiervoor toestemming van de leiding van sportschool Ho Sin Sul te hebben verkregen;
 • Het aanschaffen van de nodige beschermers dient binnen 1 jaar na inschrijving plaats te vinden, i.v.m. de veiligheid van de leerlingen;
 • Er wordt verwacht dat men zich volledig inzet om een zo hoog mogelijk prestatie te bereiken en zorg te dragen voor een sportieve sfeer;
 • Indien men wilt deelnemen aan examens, cursussen, selecties, evenementen en wedstrijden dan dient men zich in te schrijven bij de desbetreffende bond. Men dient rekening te houden met extra kosten voor inschrijving bij de Nederlandse Tang Soo Do Moo Duk Kwan Bond (NTMB) en de Nederlandse Hap Ki Do Unie (NHU).

Gedragsregels voor de trainer:

 • heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders
 • brengt leden passie bij voor de sport
 • is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen
 • ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden
 • creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen
 • houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen
 • behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau
 • heeft aandacht voor fair play
 • gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het trainen van de leden
 • ziet er op toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoon
 • ziet er op toe dat mobiele telefoons tijdens de lessen uitstaan
 • zorgt er voor dat de huisregels en gedragsregels in de dojang worden nageleefd.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid:

 • is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen
 • houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders
 • zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd
 • ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.